top of page

軟性扁平排線 (FFC)

UL 2643  105C  300V

UL 2896     80C  30V

UL 20624  80C  60V

UL 20706  105C  60V

UL 20861  105C  60V

FFC規格

            FFC 規格

絕緣體

導體

補強板

FFC 種類

          FFC 種類

軟性扁平排線 (FFC) | Tung Hing Electric Wire Company Limited - [UL 2643 105C 300V] [UL 2896 80C 30V] [UL 20624 80C 60V] [UL 20706 105C 60V] [UL 20861 105C 60V]

絕緣體

導體

補強板

軟性扁平排線 (FFC) | Tung Hing Electric Wire Company Limited - [UL 2643 105C 300V] [UL 2896 80C 30V] [UL 20624 80C 60V] [UL 20706 105C 60V] [UL 20861 105C 60V]
軟性扁平排線 (FFC) | Tung Hing Electric Wire Company Limited - [UL 2643 105C 300V] [UL 2896 80C 30V] [UL 20624 80C 60V] [UL 20706 105C 60V] [UL 20861 105C 60V]
FFC 特殊加工
軟性扁平排線 (FFC) 特殊加工 | Tung Hing Electric Wire Company Limited - [UL 2643 105C 300V] [UL 2896 80C 30V] [UL 20624 80C 60V] [UL 20706 105C 60V] [UL 20861 105C 60V]

        FFC 特殊加工

*可按照客户圖樣特殊加工

FFC 連接器

        FFC 連接器

FFC 連接器 |  Tung Hing Electric Wire Company Limited
FFC 連接器 |  Tung Hing Electric Wire Company Limited

間距 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.25mm

聯繫我們

産品指南

香港沙田火炭坳背灣街37-39號

峰達工業大廈13字樓5室

電話: (852) 26047494
傳真: (852) 26954984

© 2018 Tung Hing Electric Wire Co. Ltd

bottom of page